Zamki i warownie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej
11-15.07.2015r.